ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор гімназії
С.А. Якубовська

СХВАЛЕНО
Протокол засідання педагогічної ради
Самбірської гімназії №10 від 31.08.2019р.

Освітня програма Самбірської гімназії на 2019-2024 навчальний рік

1. Розділ І. Призначення Самбірської гімназії та засіб реалізації.

Інтеграція України у світовий та європейський освітній простір ставить нові завдання перед сучасною шкільною освітою ‒ виховання особистості, здатної ефективно жити і діяти у новому XXI столітті.

Сьогодні Самбірська гімназія, ґрунтуючись на особистісно-зорієнтованому підході в освіті, має на меті формувати компетентності, що дозволять кожному випускнику стати успішною, життєвоспроможною особистістю, здатною до творчої самореалізації. Важливе місце займає розвиток предметних компетенцій.

Основне завдання сучасної гімназії полягає в наданні змоги учневі осягнути внутрішню логіку предмета, що вивчається, у ретельному доборі навчального матеріалу за принципом життєвої доцільності й функціональності, при активній ролі самостійного навчання. Для успішної діяльності сьогодні недостатньо знань і вмінь, необхідні ще віра в себе, у свої сили, здатність ухвалювати рішення, жити й працювати в колективі й зосереджувати свої зусилля на конкретних завданнях, виявляти проблему, формулювати припущення й вести самостійний чи спільний пошук способів розв’язання її, брати на себе відповідальність за результати дій і вчинків.

Реалізація поставлених завдань гімназії передбачає:

-зміщення акцентів у навчанні з процесу накопичення предметних знань на вироблення умінь автономно застосовувати їх у ситуації невизначеності;

-становлення учня як суб’єкта навчальної діяльності й особистісного саморозвитку;

- посилення ролі загальнонавчальних умінь;

-необхідності забезпечення формування не лише предметної, а й ключових компетентностей.

Важливими стають уміння, які допомагають учневі діяти, і знання, що необхідні для цих умінь.

Основним засобом реалізації призначення гімназії є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм та раціональне використання додаткових засобів реалізації свого призначення, а саме:

• уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

• надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

• профільне вивчення окремих предметів;

• надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;

• оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності;

• надання широкого спектра додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

Освітня Програма Самбірської гімназії покликана стати одним із інструментів упровадження засадничих ідей особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів у повсякденну практику.

Освітня програма Самбірської гімназії (Програма) окреслює єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих навчальним закладом для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти.

Програма включає загальні положення Типових освітніх програм і не відрізняється послідовністю викладання навчального матеріалу, обсягом його вивчення, наявністю додаткових компонентів змісту або використанням оригінальних форм, методів і засобів навчання.

У програмі закладу визначено:

-вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання;

-відповідний зміст кожного навчального предмета вказано у навчальних програмах (Додаток).

Реалізація Освітньої програми гімназії здійснюється через два рівні освіти:

- базова середня освіта тривалістю п’ять років;

- профільна середня освіта тривалістю два роки.

Розділ 2.Опис "моделі" випускника Самбірської гімназії

Наш випускник – це передусім людина творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

· добре проінформована особистість;

· прагне до самоосвіти та вдосконалення;

· готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави;

· є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

· свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

· мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал.

Ми готуємо випускника компетентного у ставленні до життя, який зуміє реалізувати себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник базової основної школи володіє певними якостями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати; оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

Модель випускника гімназії – це необхідна основа створення умов і накреслення шляхів для перспективної діяльності Самбірської гімназії. Лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими може принести людині вагомі здобутки у сфері компетентності. Випускник гімназії має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані учнем, тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами. Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Розділ 3.Цілі та задачі освітнього процесу гімназії

Цілі та задачі освітнього процесу гімназії на кожному рівні реалізації освітніх програм обумовлені "моделлю" випускника.

Перед гімназією поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового змісту основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог Державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази гімназії.

Завдання гімназії полягає в наданні якісної повної загальної освіти, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Вирішення цих завдань забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалювання суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання громадянської позиції, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів; формування вмінь та життєвих компетентностей для освоєння майбутніх освітніх програм.

Впровадження гімназійної освітньої програми забезпечить:

- Вихованя свідомого українського патріота як всебічно розвинену особистість;

- Підготовка конкурентно-спроможного громадянина.

В основу розвитку освітньоі діяльності Самбірської гімназії покладено науково методичну проблему:

Підвищення якості знань, удосконалення навчально-виховного процесу,пошук і розвиток талановитої молоді на основі реалізації

- Вдосконалення методів і форм організації навчально-виховного процесу на базі інноваційних, інтеграційних, інтерактивних методів та компютергих технологій;

- Реалізація програми «Обдаровані діти».

Самбірська гімназія згідно Статуту, затвердженого рішенням Виконкому Самбірської міської ради №169 від 20.05.1999 року – це навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів (ІІ ступінь – 1(5)-5(9) класи – базова середня освіта; ІІІ ступінь – 6(10)-7(11) класи – загальна середня освіта, профільна). Кількість класів – 16, учнів – 423 (прогнозована потужність закладу – 24 класи, 546 учнів).

Метою діяльності закладу є:

Øзабезпечення реалізації права громадян на здобуття загальної середньої освіти в обсязі Державного стандарту;

Øвиховання та розвиток обдарованих та здібних дітей шляхом загальноосвітньої та спеціальної підготовки через профільне навчання;

Øприлучення учнів до скарбниці національних, духовних і етнічних цінностей в ім’я збагачення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти (ст. 7 Закону України «Про освіту»).

У Самбірській гімназії навчання ведетьсяукраїнською мовою.

Основним засобом реалізації призначення гімназії є засвоєння учнями обов'язкового змісту загальноосвітніх програм. У той же час гімназія має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення, а саме:

· уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

· надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

· надання учням можливості вибору профілю навчання;

· оптимальна організація навчальної діяльності, інтеграція предметів інваріативної та варіативної складових навчального плану, інтеграція складових навчального плану з виховною роботою;

· надання широкого спектра додаткових освітніх послуг.

Реалізація освітньої програми гімназії здійснюється через два рівні освіти: базова середня освіта тривалістю п’ять років; профільна середня освіта тривалістю три роки.

Розділ 4.Освітня програма гімназії та її обгрунтування.

Освітня програма Самбірської гімназії другого ступеня розрахована на учнів, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року. Освітня програма Самбірської гімназії третього ступеня розрахована на учнів, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року. Програма ІІ - ІІІ ступенів ґрунтується на компетентнісному підході.

Реалізація освітньої програми Самбірської гімназії забезпечує всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві. Вимоги до результатів навчання в освітній програмі Самбірської гімназії визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.

Очікувані результати навчання (формування компетентностей) здобувачів базової та повної загальної ( профільної) середньої освіти подано за змістовими лініями, окресленими у Державному стандарті базової освіти, які має реалізувати вчитель паралельно у рамках кожної освітньої галузі та відповідно очікуваного результату навчання.

Зміст освітньої програми Самбірської гімназії ІІ-ІІІ ступенів передбачає формування таких ключових компетентностей:

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння:ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень;уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематикуокремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення:розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси:означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Уміння:здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення:критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси:підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.
3 Математична компетентність Уміння:оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення:усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси:розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння:розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення:усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій.усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях Навчальні ресурси:складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння:структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення:критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси:візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння:визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення:усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси:моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Уміння:генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення:ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси:завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння:висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення:ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси:завдання соціального змісту
9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння:грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення:культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси:математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння:аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення:усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси:навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів і їх необхідно враховувати при формуванні гімназійного середовища. Наскрізні лінії є соціально значимими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання занаскрізними лініямиреалізується насамперед через:

-організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

-окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні обгрунтування, приклади і методи навчання, реалізуються міжпредметні, міжкласні та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

- профільні предмети;

-предмети за вибором;

-роботу в проектах;

-позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Відповідно до чинного Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти навчальний матеріал програми розподілено за змістовими лініями;

Мовна змістова лінія

Діяльнісна змістова лінія

Соціокультурназмістова лінія

Засобом інтегрування навчального змісту є наскрізні змістові лінії, спільні для всіх шкільних предметів:

«Екологічна безпека і сталий розвиток»

«Громадянська відповідальність»

«Здоров’я і безпека»

«Підприємливість і фінансова грамотність»

Наскрізні змістові лінії взаємозв’язані з окремими ключовими компетентностями і сприяють формуванню ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в життєвих ситуаціях. Упровадження наскрізних змістових ліній у навчальний предмет передбачає розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів, роботу з різними джерелами інформації.

Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток»підсилює ключові компетентності, спрямовує діяльність учителя й учнів на формування соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, усвідомлення ідеї сталого розвитку як нового типу еколого-економічного зростання, що задовольняє потреби всіх членів суспільства за умови збереження й поетапного відновлення природного середовища, готовності брати участь у розв’язанні питань довкілля та розвитку суспільства; конкретизує роботу зі збереження й захисту довкілля.

Наскрізна лінія «Громадянська відповідальність»забезпечує розвиток соціальної й громадянської компетентностей, розкриває суть поняття «відповідальний громадянин», визначає вектори його діяльності.

Реалізації здоров’язбережувальної ключової компетентності сприяє наскрізна лінія«Здоров’я і безпека», орієнтуючи на формування учня як духовно, емоційно, соціально й фізично повноцінного громадянина, що дотримується здорового способу життя, активно долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища.

Метою наскрізної лінії«Підприємливістьіфінансова грамотність»є навчання молодого покоління українців ощадливості, раціональноговикористання коштів, планування витрат, стимулювання лідерських ініціатив, прагнення успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі.

Коротка характеристиканаскрізьних ліній
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Наскрізна лінія реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження, сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
Громадянська відповідальність Сприятиме формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров'я і безпека Завданням наскрізної лінії є становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.
Підприємливість і фінансова грамотність Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних та предметних зв′язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті базової освіти, визначено завдання, які мають бути реалізовані у рамках кожної освітньої галузі та навчальні предмети, через які вони реалізуються:

Освітня галузь та її мета Змістові лінії Навчальні предмети
Мови і літератури -формування мовленнєвої і читацької культури учня, -комунікативної та літературної компетентності, -гуманістичного світогляду, національної свідомості, -високої моралі, активної громадянської позиції, естетичних смаків і ціннісних орієнтацій Мовний компонент мовленнєва üмовна соціокультурна діяльнісна Літературний компонент емоційно-ціннісна літературознавча загальнокультурна компаративна Мовний компонент Українська мова (1(5)-7(11)-і класи) Англійська мова (1(5)-7(11)-і класи) Французька мова (1(5)-5(9)-і класи) Німецька мова (1(5)-5(9)-і класи) Літературний компонент Українська література (1(5)-7(11)-і класи) Зарубіжна література (1(5)-7(11)-і класи)
Математика формування математичної компетентності учня на рівні, достатньому для забезпечення життєдіяльності в сучасному світі, успішного оволодіння знаннями з інших освітніх галузей у процесі шкільного навчання; забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, пам’яті, логіки, культури мислення та інтуїції числа, вирази рівняння і нерівності функції елементи комбінаторики теорія ймовірності та математична статистика геометричні фігури і геометричні величини Математика 1(5), 2(6); 6(10), 7(11) клас - непрофіль) Алгебра (3(7)-5(9)-і класи; 6(10), 7(11) - профіль) Геометрія (3(7)-5(9)-і класи; 6(10), 7(11) - профіль)
Природознавство -формування природничо-наукової компетентності як базової -формування відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу üзакони і закономірності природи методи наукового пізнання екологічні основи ставлення до природокористування екологічна етика значення природничо-наукових знань у житті людини та їх роль у суспільному розвитку üрівні та форми організації живої і неживої природи Географія (2(6)-7(11)-і класи) Біологія (2(6)-7(11)-і класи) Фізика (3(7)-7(11)-і класи) Хімія (3(7)-7(11)-і класи) Астрономія (7(11)-і класи) Природознавство (1(5) класи)
Суспільствознавство -забезпечення розвитку учня як особистості, що керується гуманістичними нормами і цінностями, усвідомлює себе громадянином України та успішно само реалізується в сучасному українському суспільстві Історичний компонент людина – людина людина – суспільство людина – влада людина – світ уявлень та ідей людина – простір людина – природа людина – світ речей Суспільствознавчий компонент üлюдина в суспільно-політичній сфері üлюдина в соціальній сфері üлюдина у правовій сфері üлюдина в економічній сфері üлюдина в культурно-духовній сфері Історія України (3(7)-7(11)-і класи) Всесвітня історія (2(6)-7(11)-і класи) Основи правознавства (5(9)-і класи) Громадянська освіта (6(10)-і класи) Вступ до історії України (1(5)-і класи) С.к. Видатні історичні постаті ХХ ст. (7(11)-і класи)
Технології -формування і розвиток проектно-технологічної та інформаційно-комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві ручні техніки обробки матеріалів технічна творчість декоративно-ужиткове мистецтво самообслуговування та ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями Трудове навчання (1(5)-5(9)-і класи) Інформатика (1(5)-7(11)-і класи)
Мистецтво -формуванняпроцесі сприймання, інтерпретації, оцінювання учнями творів мистецтва -впровадження практичної діяльності системи ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як цілісної єдиної основи світогляду, а також здатності до художньо-творчої самореалізації і культурного самовираження - музична üобразотворча культурологічна Мистецтво (4(8)-7(11)-і класи) Музичне мистецтво (1(5)-3(7)-і класи) Образотворче мистецтво (1(5)-3(7)-і класи)
Здоров’я і фізична культура -розвиток здоров’я збережувальної компетентності шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого ставлення до нього, -розвиток фізичної культури особистості та готовності до дій в умовах надзвичайних ситуацій та захисту Вітчизни здоров’я üфізична культура üбезпека життєдіяльності üзахист Вітчизни і цивільна оборона, медична підготовка Основи здоров’я (1(5)-5(9)-і класи) Фізична культура (1(5)-7(11)-і класи) Захист Вітчизни, медична підготовка (6(10)-7(11)-і класи)

Розділ 4.1.1. Освітні галузі, за якими укладено Програму ІІ-ІІІ ступенів:

ØМови і літератури

ØСуспільствознавство

ØМистецтво

ØМатематика

ØПриродознавство

ØТехнології

ØЗдоров’я і фізична культура

У закладі зміст освіти в освітній галузі здійснюється засобами вивчення навчальних предметів:

Освітня галузь Навчальний предмет
1 Мови і літератури Українська мова та література, Зарубіжна література, Англійська мова, Французька мова, Німецька мова
2 Суспільствознавство Історія України, Всесвітня історія. Основи правознавства, Громадянська освіта
3 Мистецтво Мистецтво, Образотворце мистецтво, Музичне мистецтво
4 Математика Математика
5 Природознавство Біологія, Географія, Фізика, Хімія,Екологія, Астрономія
6 Технології Трудове навчання, Інформатика
7 Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я, Фізична культура

Освітня галузь «Математика» в 3(7)-7(11)-х класах реалізується через окремі навчальні предмети: «Алгебра» та «Геометрія».

Розділ 4.1.2.Освітня програма базової середньої освіти

Загальний обсяг навчального навантаження, перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок освітніх галузей та /або предметів, дисциплін, логічна послідовність їх вивчення

Для 1-5 класів

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Мистецтво

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Наказ №405 від 20.04.2018 року «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня». Таблиця 10

до Типової освітньої програми

Навчальний план закладів загальної середньої освіти

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
1 2 3 4 5
Мови і літератури Українська мова 3,5 3,5 2,5 2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Перша іноземна мова 3+1 2+2 2+2 2+2 2+2
Друга іноземна мова 2 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільство-знавство Історія України 1 1 1 1,5 1,5
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - - 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 - -
Образотворче мистецтво 1 1 1 - -
Мистецтво - - - 1 1
Математика Математика 4 4 - - -
Алгебра - - 2 2 2
Геометрія - - 2 2 2
Природо-знавство Природознавство 2 - - - -
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 1,5
Фізика - - 2 2 3
Хімія - - 1,5 2 2
Технології Трудове навчання 2 2 1 1 1
Інформатика 1 1 1 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Разом 25,5+3 27,5+3 29+3 29,5+3 30,5+3
Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації: основи християнської етики, психологія спілкування латинь 1 0,5 1 0,5 1 1
Гранично допустиме навчальне навантаження 28 31 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 31+3 32+3 33+3 33+3

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів, передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

Варіативна складова реалізується з метою доповнення предметів (англійська мова). У 1, 2, 4-х класах введено курси світоглядного спрямування для всебічного культурного, духовного розвитку: «Основи християнської етики», «Психологія спілкування», «Латинська мова».

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань гімназії. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров’я» та інтегрується у змісті предметів інваріантної складової.

Змістове наповнення предмета «Фізична культура» складається з варіативних модулів: волейбол, баскетбол, легка атлетика, настільний теніс, гімнастика, а також вводяться ритміка та хореографія.

У закладі немає перевантаження учнів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу МОН України від 20.02 2002р.№128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл, груп продовженого дня, виховних груп загальноовсвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» та Статуту гімназії.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Розділ 4.1.3.Освітня програма 6(10)-7(11) класів (профільна освіта)

Навчальний план для 6-7 класів

Перелік освітніх галузей. Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури

Суспільствознавство

Естетична культура

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура

Наказ №408 від 20.04.2018 року «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня». Таблиця 2

до Типової освітньої програми

Навчальний план

для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Базові предмети1 27 (29) 26 (28)
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова2 2 2
Мова і література корінного народу, національної меншини3 2 2
Історія України 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2 0
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика і астрономія 3 4
Хімія 1,5 2
Фізична культура4 3 3
Захист Вітчизни 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво) 3 3
Додаткові години 1на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 8 (6) 9 (7)
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

Таблиця 3

до Типової освітньої програми

Орієнтовна кількість навчальних годин для профільних предметів

Профільний предмет Кількість годин на тиждень
10 клас 11 клас
Українська мова 4 4
Українська література 4 4
Зарубіжна література 3 3
Іноземна мова 5 5
Друга іноземна мова 3 3
Мова і література корінного народу, національної меншини 5 5
Історія України 3 3
Всесвітня історія 3 3
Правознавство 3 3
Економіка 3 3
Алгебра 6 6
Геометрія 3 3
Фізика і астрономія 6 6
Біологія і екологія 5 5
Хімія 4 6
Географія 5 5
Інформатика 5 5
Технології 6 6
Мистецтво 5 5
Фізична культура 6 6
Захист Вітчизни 5 5

Навчальний план для 6-7 класів містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і курсу за вибором, факультативу.

План охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Передбачено вивчення базових предметів у 6 класі «зарубіжна література», «історія України», «всесвітня історія», «громадянська освіта», «математика», «фізика і астрономія», «біологія і екологія», «хімія», «географія», «фізична культура», «Захист Вітчизни», у 7 класі - «зарубіжна література», «історія України», «всесвітня історія», «англійська мова», «фізика і астрономія», «географія», «фізична культура», «Захист Вітчизни». Кількість тижневих годин на вивчення базових предметів має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з вимогами Державного стандарту.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами: «інформатика», «мистецтво», що вивчаються на рівні стандарту.

Частину навчальних годин навчального плану призначено для забезпечення профільного спрямування навчання відповідно до запитів та з урахуванням можливостей забезпечити якісне вивчення профільного предмету. Рішення про визначення профілю та розподіл годин для формування відповідного профілю навчання приймається педагогічною радою гімназії до завершення навчального року, враховуючи освітні потреби учнів, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу. Пропозиції вибору профільних предметів: українська мова, українська література, алгебра, геометрія, англійська мова, біологія, хімія.

Наповніюваність класів та тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до Статуту гімназії. Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Розділ 5. Форми організації освітнього процесу

та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

Øформування компетентностей

Øрозвитку компетентностей

Øперевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей

Øкорекції основних компетентностей

Øкомбінований урок

Øінтегровані уроки

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки тощо.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях практикуму.

Практичне заняття- це така форма організації, в якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання у практичній діяльності.

Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт).

Оглядова конференція(для 8-11 класів) повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв'язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Оглядова екскурсіяприпускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об'єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням 9 -11 класів, які готуються здавати іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів. Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед вчителем. Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (у тому числі робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу.

Екскурсії в першу чергу покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями по ходу екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань).

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відео-уроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Для ефективної реалізації освітньої програми у Самбірській гімназії створена система внутрішнього забезпечення якості освіти, завдання якої спрямовані на:

-оновлення методичної бази освітньої діяльності;

-контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів;

-розробку рекомендацій щодо покращення якості знань, умінь і навичок учнів;

-моніторинг та оптимізацію соціально-психологічного середовища гімназії;

-створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Розділ 6. Показники реалізації освітньої програми гімназії

Рівень реалізації освітньої програми вивчається шляхом моніторингу якості проведення навчальних занять, моніторингу досягнення учнями результатів навчання (компетентностей); проведення контрольних випробовувань учнів; участі учнів у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах; аналізу участі гімназистів у ДПА та ЗНО. На основі аналізу вищезазначених показників видаються підсумкові накази.

Заклад забезпечує обов’язкове вивчення державної мови та створює належні умови для її використаннята вивчення мов: англійської, французької, німецької ( французька, німецька – друга іноземна мова вивчення).

Реалізація змісту освіти ІІІ ступеня (6(10)-7(11) класи) забезпечується профільним спрямуванням навчання. Профілі навчання (профільні предмети) – визначаються потребами учнів та можливостями гімназії (українська мова, українська література, англійська мова, алгебра, геометрія, хімія, біологія ).

Режим роботи гімназії – п'ятиденний.

Заняття проводяться у першу зміну.

Тривалість уроків для 1(5)-7(11)-х класів – 45 хвилин.

Тривалість перерв: дві перерви після 2-го та 3-го уроку – по 20 хвилин, чотири перерви – по 10 хвилин.

Освітній процес у Самбірській гімназії організований в межах навчального року, щорозпочинається 1 вересня і закінчується у межах часу, передбаченого навчальним планом, але не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою відповідно методичних листів (рекомендацій) МОН України:

І семестр– з01вересня по30грудня,

ІІ семестр– з20січня по01липня.

Закінчується навчальний рік проведенням річного оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників базової і старшої школи.

Відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, учні 5(9)-х та 7(11)-х класів складають державну підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання. Перелік предметів для державної підсумкової атестації, форму та терміни її визначає Міністерство освіти і науки України.

Складання ДПА в 7(11)-х класах у формі ЗНО врегульовано наказами та методичними листами МОН України.

Розділ 7. Система внутрішнього забезпечення якості освіти в Самбірській гімназії

Система внутрішнього забезпечення якості освіти в закладі складається з наступних компонентів:

Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності здійснюється:

ü роботою педагогічної ради;

ü роботою методичної ради;

ü роботою предметних кафедр: 1. Кафедра української мови та літератури, зарубіжної літератури. 2. Кафедра іноземних мов. 3. Кафедра математичних дисциплін. 4. Суспільно-природнича кафедра. 5. Кафедра життєвих компетентностей.

Кадрове забезпечення освітньої діяльності:

Вчитель (предмет) Кваліфікаційна категорія Вища категорія Педагогічне звання
СП ІІ І Вища «Старший вчитель» «Вчитель-методист»
української мови та літератури 1 5 2 3
зарубіжної літератури 2 2
англійської мови 1 7 3
французької мови 1 1
німецької мови 1
математики 1 5 4 1
історії 2
географії 1 1 1
хімії 1 1
біології 1 1
фізики 1 1
мистецтва
музичного мистецтва 1
фізичної культури 1 2 2
основ здоров’я 1
Захисту Вітчизни та мединої підготовки 1 1
основ християнської етики 1
трудового навчання 1 1 1
інформатики 1 1 1

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності:

Класні кімнати – 24.

З них кабінети:

кабінет інформаційних технологій – 2;

кабінет фізики – 1;

кабінет хімії – 1;

кабінет біології -1;

кабінет англійської мови – 5;

кабінет французької мови - 1;

кабінет української мови – 2;

кабінет української літератури – 3;

кабінет трудового навчання – 1;

кабінет історії – 1;

математики – 1;

кабінет зарубіжної літератури – 1;

кабінет народознавства – 1;

кабінет географії -1;

кабінет Захисту Вітчизни – 1;

спортивна зала – 1;

бібліотека – 1;

медичний кабінет – 1;

майстерня – 1;

їдальня – 1.

Розділ 8. Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

Якість проведення навчальних занять забезпечується внутрішньошкільним контролем (оглядовим, тематичним, фронтальним, класно-узагальнюючим) відповідно до перспективного плану Самбірсбкої гімназії, розробленого на п’ять років і поточного плану, розробленого на поточний навчальний рік.

Види контролю:

ФК –фронтальний контроль

ПК– персональний контроль

ТК– тематичний контроль

ОК– оглядовий контроль

КУК– комплексно-узагальнюючий контроль

Класно-узагальнюючий контроль

Предметно-узагальнюючий контроль

№ з/п Питання контролю 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
1 Форми і методи обліку знань, умінь і навичок
2 Ефективність використання міжпредметних зв’язків
3 Критерії оцінювання, рівень сформованості компетенції учнів і стан викладання предметів:
Предмет 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Українська мова П н
Українська література П н
Зарубіжна література П н
Англійська мова П н
Латинь П н
Французька мова П н
Німецька мова
Математика П н
Інформатика П н
Історія України П н
Всесвітня історія
Основи філософії П н
Основи правознавства П н
Біологія П н
Фізична культура П н
Географія П н
Фізика П н
Хімія П н
Астрономія П н
Основи здоров’я П н
Захист Вітчизни П н
Трудове навчання П н
Основи християнської етики П н
Громадянська освіта
Мистецтво
Музичне мистецтво П н
Образотворче мистецтво П н
Робота гуртків П н
Робота спецкурсів П н
Стан перевірки зошитів учнів н н н П н н
Стан ведення щоденників учнів н н н н н
Організація роботи кабінету н н н н н
Підготовка до ДПА н н н н н
Навчально-матеріальна база гімназії н н н н н
Предметні олімпіади н н н н н
Виконання навчальних програм н н н н н
Контроль за використанням варіативної частини навчального плану П н н н н н
Оздоровлення школярів н н н н н
Техніка безпеки П н П н П н П н П н
Методична робота П н П н н П н П н

Контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення здійснюється, є систематичним.

Моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей) проводиться систематично, в кінці І семестру та навчального року. Динаміка якості освіти. аналізується і здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження індивідуального розвитку учнів у процесі навчання (накази щороку).

Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1(5)-7(11) класах підлягають оцінюванню у балах за дванадцятибальною системою.

Контрольно-оцінювальна діяльність спрямована на:

-аналіз ходу реалізації навчальної програми;

-діагностування досягнень здобувачів освіти на кожному з етапів процесу навчання;

-визначення особистих результатів здобувачів освіти;

-вибудову індивідуальної траєкторії розвитку здобувачів освіти;

-мотивацію прагнення здобути максимально можливі результати;

-вчасний вияв проблем та їх запобігання;

-виховання ціннісних якостей особистості, бажання навчатися, переконання у власних можливостях і здібностях.

З метою виховання відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції у продовж навчання в гімназії здобувачі освіти використовують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою. Здобувачі базової освіти проходять державну підсумкову атестацію, а здобувачі повної загальної середньої освіти – зовнішнє незалежне оцінювання.

З метою відстеження результатів навчання, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на гімназійному рівні, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Розділ 9. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм гімназії на навчальний рік передбачено використання, затверджених МОН України, навчальних програм з усіх предметів інваріативноі частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти- «модель» випускника.

Кiлькiсть переглядiв: 710

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.