Правила внутрішнього трудового розпорядку Самбірської гімназії

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. В гімназії трудова дисципліна ґрунтується на свідомому і сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є необхідною умовою організації ефек­тивної праці і навчального процесу. Трудова дисципліна забезпечується методами переко­нання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та гро­мадського впливу.

2. Метою цих Правил є визначення обов’язків педагогічних та інших працівників гімназії, передбачених нормами, які встановлюють внутрішній розпорядок в навчальних закладах.

3. Усі питання, пов’язані із застосуванням правил внут­рішнього розпорядку, розв’язує керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених діючим законодавством і правилами внутрішнього розпорядку, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.

2. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

4. Працівники гімназії приймаються на роботу відповідно до чинного законодавства.

5. При прийнятті на роботу директор гімназії зобов’язаний зажадати від особи, що працевлаштовується:

- подання заяви, оформленої в установленому порядку;

- подання трудової книжки;

- пред’явлення паспорта;

- пред’явлення диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

- військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Цивільної оборони України, Національної гвардії України, служби безпеки України, Прикордонних військ України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних Сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток;

- автобіографії.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань (електрик, сантехнік), зобов’язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат,посвідчення), копії яких завіряються керівництвом закладу освіти і залишаються в особовій справі працівника.

Особи, які приймаються на роботу в шкільну їдальню, повинні подати медичну

книжку з відміткою про пройдений повний медичний огляд працівника в день оформлення на роботу.

Особи, які влаштовуються на роботу, зобов’язані оформити особову справу та санітарну книжку.

6. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно до вимог Закону

України “Про освіту”, Закону України “ Про загальну середню освіту ”, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого наказом Міносвіти України від 06 серпня 1993 року №293.

7. Працівники гімназії можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

8. Прийняття на роботу техпрацівників оформлюється наказом директора гімназії, а педпрацівників наказом відділу освіти.

9. На осіб, які працювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки. На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника керівником за місцем основної роботи.

10. Ведення трудових книжок необхідно здійснювати згідно з Інструкцією про

порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року №58. Трудові книжки працвників зберігаються як документи суворої звітності в сейфі директора гімназії. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на директора гімназії.

11. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, директор гімназії зобов’язаний:

 роз’яснити працівникові його права і обов’язки та істотні умови праці, наявні на робочому місці, де він буде працювати;

 ознайомити працівника з правилами внутрішнього розпорядку та колективною угодою;

 визначити працівникові робоче місце, при можливостях закладу забезпечити його необхідними для роботи засобами;

 заступник директора з навчально-виховної роботи зобов’язаний проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

12. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством.

13. Розірвання трудового договору з ініціативи директора гімназії допускається у випадках, передбачених чинним законодавством. Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року. Посеред року може бути звільнений працівник у зв’язку із скороченням обсягу роботи, або змінами фінансування, якщо він працював на госпрозрахунковій основі. Звільнення педагогічних працівників за результати атестації, а також у випадку ліквідації закладу освіти, скорочення кількості або штату працівників, здійснюється у відповідності з чинним законодавством, та рішенням органів місцевого самоврядування.

14. Керівник зобов’язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт, статтю Закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3. ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

15. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі, гідності;

– вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

– індивідуальну педагогічну діяльність (за межами закладу);

– участь у громадському самоврядуванні;

– користування подовженою оплачуваною відпусткою;

– підвищення кваліфікації, перепідготовку.

16. Працівники та техперсонал гімназії зобов’язані:

– працювати сумлінно, виконувати навчальний режим, вимоги Статуту гімназії і правила внутрішнього розпорядку, дотримуватися дисципліни праці;

–виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

– берегти обладнання, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у учнів бережливе ставлення до майна гімназії.

Працівники гімназії 1 раз на рік повинні проходити медичний огляд відповідно до чинного законодавства.

2.3. Педагогічні працівники гімназії повинні:

- забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів;

- настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості;

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і національного устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

- готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учня;

- захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного або психологічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру;

- в роботі з дітьми дотримуватися педагогічного такту.

18. Коло обов’язків (робіт), що їх виконує кожний працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається посадовими інструкціями і правилами внутрішнього розпорядку гімназії.

4. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ

19. Керівник закладу освіти зобов’язаний:

- забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для проведення навчально-виховного процесу на рівні можливостей навчального закладу, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до їхньої спеціальності чи кваліфікації;

- визначити педагогічним працівникам робочі місця, своєчасно доводити до їх відома розклад занять, забезпечувати їх необхідними засобами роботи в межах можливостей закладу освіти;

- удосконалювати навчально-виховний процес, впроваджувати в практику кращий досвід роботи, пропозиції педагогічних та інших працівників, спрямовані на поліпшення роботи закладу ;

- опрацювати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

- укладати і розривати угоди, контракти з педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства, Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників Закладу освіти, що є у загальнодержавній власності, затвердженого Наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року №293;

- доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

- надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

- дотримуватись чинного законодавства, активно використовувати засоби щодо вдосконалення управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни;

- дотримуватись умов колективного договору, чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників закладу освіти, учнів, забезпечувати надання їм установлених пільг;

- організовувати харчування учнів і працівників закладу освіти;

- своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості про роботу і стан навчально-виховного закладу.

5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

20. Для працівників установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями. При п’ятиденному робочому тижні тривалість щоденної роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку, графіками чергувань, які затверджує керівник закладу освіти за погодженням з профспілковим комітетом закладу. Протягом робочого дня педагогічні працівники закладу освіти повинні вести всі види навчально-методичної та виховної роботи відповідно до посади, навчального плану і плану роботи гімназії.

21. Робочий день учитель розпочинає за 15 хв. до початку свого першого уроку. Черговий учитель І зміни розпочинає о 8.00 і закінчує чергування 15 хв. після закінчення 6 уроку, ІІ зміни: з початку 7 уроку, до часу: 15 хв. після закінчення останнього уроку в гімназії. Відповідальний працівник адміністрації чергує з 8.00. Завершує 15 хв. після закінчення останнього уроку в гімназії. Щопонеділка проводиться перед початком першого уроку лінійка-інформування учнів про події в світі (8.15), на яку кожен клас з’являється з вчителем, у якого перший урок в даному класі. Вчитель контролює дисципліну, поведінку учнів на лінійці.

22. Учитель повинен розпочинати і закінчувати урок тільки по дзвінку, не запізнюватися на урок, не відпускати дітей з уроку раніше, не виганяти дітей з уроку. Учитель разом з класним керівником несе відповідальність за відсутність учнів на уроці.

23. За погодженням з профспілковим комітетом деяким групам працівників може встановлюватися інший час початку і закінчення роботи.

24. При відсутності педагога або іншого працівника закладу освіти заступник директора гімназії зобов’язаний терміново вжити заходів щодо його заміни іншим працівником. Працівник не має права відмовлятися від заміни профільних уроків без поважних причин.

25. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається у виняткових випадках, за письмовим наказом (розпорядженням) керівника закладу освіти за погодженням профспілкового комітету.

26. Директор гімназії залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує керівник закладу за погодженням з профспілковим комітетом.

27. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в наступних межах:

з навантаженням до 9 годин – з 9.00 до 11.00

з навантаженням до 18 годин – з 9.00 до 12.00

з навантаженням до 27 годин – з 9.00 до 13.30.

28. Графік надання щорічних відпусток складається на кожний календарний рік і погоджується з профспілковим комітетом. Надання відпустки працівникам оформляється наказом навчально-виховного закладу. Поділ відпустки на частини допускається на прохання працівника за умови, щоб основна її частина була не менше 14 (ст.12 Закону «Про відпустки»). Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку, встановленому чинним законодавством. Поділ відпустки на частини допускається під час виконання тимчасових обов’язків керівника закладу, заступниками директора гімназії або (за їх) згодою учителями гімназії.

29. Директор гімназії може надавати за окремі види роботи додаткові дні до відпустки, передбачені колдоговором. Забороняється ненадання щорічної відпустки протягом двох років підряд.

30. Педагогічним працівникам забороняється:

- змінювати на свій розсуд розклад занять, графіки роботи і графіки чергувань, графіки відпусток;

- подовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

- передоручати виконання трудових обов’язків (без відома директора гімназії);

Забороняється в робочий час:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків.

6. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ

31. За зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці, за інші досягнення в роботі можуть застосовуватися заохочення, передбачені положенням про преміювання працівників. Керівник закладу за сумлінну роботу і високі її результати може преміювати працівників закладу освіти з позабюджетних, спонсорських та інших коштів.

32. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів закладів освіти. Таким працівникам надається також перевага при просуванні по роботі. Всі заохочення оголошуються в наказі, доводяться до відома всього колективу закладу освіти і заносяться до трудової книжки працівника.

7. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

33. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а) догана;

б) звільнення (ст. 147 КЗпП).

Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване за повторне порушення, якщо вже була винесена догана (відповідно до п.3 та п.п.4,7 ст.40, ст. 41 Кодексу законів про працю України). Догана видається з погодженням ПК гімназії за такі порушення:

- запізнення на урок більше 15 хв.;

- недбале ставлення до своїх обов’язків;

- невиконання наказу директора гімназії, якщо з наказом було ознайомлено працівника;

- порушення даних правил внутрішнього розпорядку;

- моральне та тілесне приниження учнів.

Звільнення з роботи застосовується за такі порушення:

- відсутність на роботі більше 3 годин без поважних причин;

- присутність на роботі у нетверезому стані.

34. До застосування дисциплінарного стягнення директор гімназії повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У випадку відмови працівника дати письмові пояснення директорм у присутності 2-х свідків складається відповідний акт. Дисциплінарні стягнення застосовуються директором гімназії безпосередньо після виявлення провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, не рахуючи часу хвороби працівника або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

35. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

36. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

37. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. Якщо працівник не допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовують. Власник або уповноважений ним орган має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового колективу.

Кiлькiсть переглядiв: 843

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.