Схвалено Затверджую Директор Самбірської гімназії педагогічною радою С.А. Якубовська протокол № 1від 31.09.2021 наказ №81 від31.08.2021р. С.Якубовська наказ № 81 від 31.08.2021 Затверджую Директор Самбірської гімназії С.Якубовська наказ № 81 від 31.08.2021

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

САМБІРСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ

На період 2021 -2025років

Паспорт

Назва Стратегія розвитку Самбірської гімназії як школи, яка впроваджує сучасні педагогічні технології на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи»
Підстави для розвитку Закон України «Про освіту»; «Про повну загальну середню освіту»; «Державний стандарт базової середньої освіти»; Концепція нової української школи, інші чинні документи, що регламентують освітню діяльність; Статут Самбірської гімназії
Автори програми розвитку гімназії Адміністрація гімназії, рада школи
Виконавці програми розвитку Адміністрація гімназії Педагогічний та учнівський колектив Батьківський комітет Громадські організації
Терміни виконання 1. Концептуально – організаційний етап (вересень 2020 – серпень 2021р.) 2. Розвивально – формуючий етап (вересень 2020 – серпень 2024 р.) 3. Результативно – узагальнюючий етап (вересень 2024 – серпень 2025 р.)
Ресурсне забезпечення Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів. Розробка та реалізація проектів (цільових, соціальних) для покращення умов освітнього середовища; Ефективне використання бюджетних коштів
Структура Вступ. Загальні положення. Загальна стратегія розвитку закладу. Управлінський аспект. Методичний аспект Виховний аспект. Психолого – педагогічний аспект Модель випускника Фінансово – господарський аспект Очікувані результати Стратегічні проекти

Мета стратегії розвитку гімназії – визначити перспективи розвитку гімназії як закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Освіта є основою інтелектуального, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства.

Основними стратегічними завданнями розвитку гімназії на 2020 – 2025 роки є:

1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей.

2. Забезпечення якості надання освітніх послуг на базовому та профільному рівнях освіти.

3. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, педагогічний патронаж).

4. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.

5. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

6. Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи засобів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини.

7. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами (інклюзивне, індивідуальне навчання).

8. Підвищення професійного рівня кадрового потенціалу відповідно до закону про загальну середню освіту та Порядку проходження курсів підвищення кваліфікації.

9. Формування цінностей і компетентностей необхідних для самореалізації здобувачів освіти.

10. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу.

11. Прищеплення здобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій народів, що населяють Україну.

12. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого вибору та спрямування своєї діяльності на користь громадськості та суспільства.

13. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу.

14. Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти.

15. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному веб-сайті.

Основними результатами Стратегії розвитку гімназії будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення якості надання освітніх послуг. Стратегія розвитку закладу дасть можливість виробити пріоритетні напрями діяльності гімназії на найближчі роки.

2. Загальні положення.

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі.

Новий закон України «Про освіту» та Концепція НУШ орієнтує педагогів на персональну відповідальність за якість надання освітніх послуг та перехід від декларування переваг особистої моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до якості знань здобувачів освіти, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (знає, розуміє ,застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти учні мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями віднесено: уміння вчитися, спілкуватися державною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно – комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна, підприємницька; здоров’язберігаюча. Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок здобувачів освіти, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Основна мета діяльності гімназії – це безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, а також потреб особистості здобувача освіти. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

Освітній процес гімназії спрямований на формування у випускника гімназії якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення, а саме:

- орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті;

- здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти;

- володіння іноземною мовою;

- наявності життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, та самостійно, з довідковою літературою;

- високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку;

- вільного володіння комп’ютером, високого рівня культури користування ІКТ;

- готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці;

- формуванню трудової та моральної життєвої мотивації, активної громадянської і професійної позиції.

Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних завдань закладу освіти є розвиток саме комунікативних компетентностей здобувачів освіти, у тому числі:

- толерантність;

- висока комунікативність;

- творча активність;

- емпативність;

- сенситивність.

В основу стратегії Самбірської гімназії покладено системний підхід, спрямований на застосування сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи».

Стратегія розвитку Самбірської гімназії повністю підпорядкована освітній меті – виявленню і розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовно-багатої, фізично розвиненої, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості – громадянина України.

Ми повинні зробити все для того, щоб випускники гімназії були максимально здоровими – фізично і психологічно, підготовленими до життя. А для цього – будувати освітній процес на принципах гуманізації та демократизації, на основі педагогіки партнерства – тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – педагоги – батьки здобувачів освіти».

3. Загальна стратегія розвитку Самбірської гімназії.

Освіта сьогодні – це становлення людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це означає, що надання освітніх послуг здійснюється не тільки в інтересах держави, а й в інтересах особистості, громади, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно компетентнісно орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпечні умови розвитку дитини, всебічно реалізує її природній потенціал, а досягнення здобувача освіти розглядаються як компетентність, характеристики якої можна визначити шляхом моніторингу надання якісних освітніх послуг. Тому педагогічний колектив працюватиме над удосконаленням освітнього процесу, переорієнтацію його організації на результат – модель компетентного випускника, який сьогодні в гімназії опановує життя, чия якість залежатиме від рівня розвитку життєвої компетентності.

Провідна ідея закладу – створення сучасного освітнього середовища, спрямованого на пошук та впровадження ефективних способів розкриття, вдосконалення та реалізації творчого потенціалу дитини через навчання, сім’ю, громаду.

Проблеми, які ставить перед собою педагогічний колектив:

1. Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей; формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей;

2. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству.

3. Створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти – педагоги – батьки здобувачів освіти - педагоги» з метою підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Загальна мета діяльності закладу – реалізація Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації, здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен здобувач освіти під час освітнього процесу повинен отримати знання та компетентності, які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

4. Розвиток життєвої компетентності

Статус людини в суспільстві залежить від неї самої: швидкоплинність соціального прогресу, динамічних змін зумовлює потребу в постійній роботі над собою, у розвитку життєвої компетентності, посиленні відповідальності молодої людини за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху.

Реалізація цілей і завдань здійснюється через

ü управлінську;

ü дидактичну;

ü виховну;

ü науково – методичну;

ü суспільно – педагогічну діяльність;

ü діяльність психологічної служби.

5. Управлінський аспект

Мета управлінської діяльності: координація дій усіх учасників освітнього процесу, створення умов для продуктивної творчої діяльності.

Основні завдання:

1. Управління якістю освіти на основі інноваційних технологій та освітнього моніторингу.

2. Забезпечення відповідальної підготовки педагог7ів, здатних якісно надавати освітні послуги здобувачам освіти.

3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

4. Створення умов для продуктивної творчої діяльності та проходження сертифікації педагогів.

Шляхи реалізації:

1. Впровадження в практику роботи гімназії інноваційних технологій.

2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників освітнього процесу для успішної реалізації її творчого потенціалу.

3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх фахового рівня через заняття самоосвітою.

4. Підтримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу в його самореалізації.

5. Розкриття творчого потенціалу учасників освітнього процесу.

6. Стимулювання творчості учасників освітнього процесу.

Організаційно – педагогічну модель управлінської діяльності складають:

ü загальні збори;

ü педагогічна рада;

ü рада школи;

ü атестаційна комісія;

ü учнівське самоврядування;

ü громадські організації.

Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, керування освітньою діяльністю, моніторинг.

Річне планування здійснюється з використанням перспективного планування. План будується на основі підготовки інформаційної довідки про діяльність закладу протягом навчального року, проблемного аналізу стану справ згідно з Концепцією школи.

При складанні плану використовується структурування, постановка мети. Визначення завдань, прогнозування результатів, складання алгоритму дій на кожному етапі. План підлягає експертизі в кінці року.

З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до нього працівників всіх ланок закладу, робота педагогів в режимі академічної свободи.

6. Методичний аспект.

Мета методичної роботи Самбірської гімназії: створення комфортних умов для професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника.

Основні завдання:

1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.

2. Формування в педагогів готовності до проходження сертифікації та впровадження сучасних інноваційних технологій..

3. Формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик надання освітніх послуг.

4. Спрямування діяльності учнів за допомогою професійного керівництва з боку педагогічного колективу.

Шляхи реалізації :

1. Постійний моніторинг рівня професійної компетентності, якості надання освітніх послуг.

2. Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму.

3. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.

4. Участь у конкурсах педагогічної майстерності на різних рівнях.

7. Виховний аспект

Мета виховної роботи: сприяння в розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; дотримання норм здорового способу життя.

Основні завдання:

1. Формування основ пізнавальної активності і культури розумової праці, умінь самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

2. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.

3. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

4. Підготовка випускників до свідомого вибору професії.

5. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психологічного здоров’я.

Шляхи реалізації:

1. Організація та проведення засідань МО класних керівників відповідної тематики.

2. Створення безпечного толерантного середовища шляхом удосконалення соціального захисту учнів, в тому числі дітей пільгових категорій.

3. Здійснювати соціально – педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних, малозабезпечених та багатодітних сімей а також сімей учасників АТО.

4. Мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання школярів, спрямувати виховну роботу на прищеплення здорового способу життя та зміцнення моральності.

5. Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

6. Організувати діяльність Самбірської гімназії як зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату через структуру шкільного і класного учнівського самоврядування, стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, іх посильної участі у справах учнівського колективу.

7. Впровадження активних форм виховної роботи шляхом застосування інноваційних методів та прийомів.

8. Психолого-педагогічний аспект

Мета: Формування особистості через шкільне та сімейне виховання з урахуванням:

ü індивідуальних особливостей;

ü здібностей;

ü умінь та навичок.

Основні завдання:

1. Створення

- ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу;

- умов для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу;

- умов для позитивної адаптації учнів до навчання у школі.

2. Посилення впливу шкільного та сімейного виховання на формування

- стійкої мотивації до здобуття освіти;

- високої духовної культури;

- моральних переконань;

- трудового виховання дітей.

3. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

4. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки, булінгу.

Шляхи реалізації:

1. Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей

- здібностей;

- схильностей;

- потреб;

- відстеження динаміки і розвитку обдарованих та здібних учнів; дітей, які потребують особливої педагогічної уваги.

2. Консультації та навчання батьків, проведення батьківських всеобучів.

3. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах освітнього процесу.

4. Морально-культурний особистий досвід учасників освітнього процесу.

9. Модель випускника.

За умовами Нової Української Школи модель випускника має включати наступні складові, які характеризуються широким спектром впливів особистості:

1. Випускник має залишити школу професійно визначеним.

2. Повинен уміти методично- грамотно, самостійно працювати.

3. Він має прагнути до самоосвіти та вдосконалення.

4. Випускник НУШ має брати участь у суспільно-культурному житті країни.

5. Має бути свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки.

6. Він повинен свідомо ставитися до свого здоров’я та довкілля.

7. Випускник НУШ має мислити креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал. Адже у сучасному світі людину цінують насамперед за її індивідуальність, унікальність ідей та професійних рішень, адже саме творчість рухає прогрес і допомагає невпинно вдосконалювати світ.

10 .Фінансово-господарський аспект.

Фінансово – господарська діяльність закладу здійснюється на основі коштів державного та місцевих бюджетів, що надходять урозмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

Джерелами позабюджетного фінансування гімназії є добровільна благодійна допомога батьків та спонсорів.

Матеріально – технічне забезпечення умов реалізації Стратегії розвитку гімназії здійснюється шляхом:

ü створення нового освітнього середовища у навчальних кабінетах;

ü окультурення території закладу;

ü поповнення кабінетів комп’ютерною технікою;

ü поповнення існуючих кабінетів необхідними меблями та технікою;

ü модернізація шкільного подвір’я;

ü поповнення бібліотечного фонду.

11. Очікувані результати

1. Зросте імідж гімназії, покращаться умови для навчання і виховання всебічно розвиненої, творчої особистості;

2. Підвищиться рівень розвитку особистості, навчальних досягнень та загальної культури учасників навчально – виховного процесу;

3. Зросте кількість учнів, свідомо зайнятих суспільно – корисною діяльністю, волонтерством;

4. Покращиться успішність учнів;

5. Збільшиться кількість вчителів, які втілюють ідею гуманної педагогіки;

6. Зросте кількість батьків – активних учасників шкільного життя

7. Зменшиться рівень захворюваності гімназистів;

8. Учні отримають право на вибір видів і форм діяльності;

9. Зросте рівень матеріально – технічного забезпечення школи, поліпшиться оснащення навчальних кабінетів.

Стратегічні проєкти

Проєкт «Якісна освіта»

Керівник проєкту: директор, ЗДНР, ЗДВР

Мета: впровадження особистісно – орієнтованої моделі освіти, заснованої на ідеології дитиноцентризму – максимальному наближенні навчання й виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів:

· Активність здобувачів освіти в освітньому процесі, орієнтація на їх інтереси та досвід,

· практична спрямованість навчальної діяльності, взаємозв’язок особистого розвитку дитини з її практичним досвідом;

· виховання вільної незалежної особистості;

· урахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;

· забезпечення морально – психологічного комфорту дитини;

· реалізація ідей неперервної освіти впродовж життя.

Очікувані результати:

· випускник школи має засвоїти на рівні вимог державних освітніх стандартів загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану, засвоїти зміст вибраного профілю навчання на рівні, що забезпечуватиме вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання;

· опанувати основи комп’ютерної грамотності;

· оволодіти культурою інтелектуальної діяльності;

· знати і поважати культуру України та інших народів;

· поважати свою і чужу гідність;

· поважати свою працю та працю інших людей, мати почуття соціальної відповідальності, вести здоровий спосіб життя.

· Володіти способами отримання інформації, прагнути духовного і соціального добробуту.

Проєкт «Відоме та невідоме і історії нашого краю. Духовне відродження»

Керівник проекту: вчителі історії.

Мета: Дати можливість гімназистам і батькам ознайомитися з історичними постатями Самбора. Порушити клопотання про присвоєння гімназії імені А. Чайковського.

Очікувані результати: в ході реалізації проєкту вивчити архівні матеріали, зібрати матеріал про історію міста, видатних людей (А. Чайковського). Присвоєння Самбірській гімназії імені А. Чайковського.

Проект «Ландшафтна творчість»

Керівник проекту: вчитель біології.

Мета: Реалізація заходів екологічного спрямування , озеленення пришкільної та шкільної території, створення сучасних ландшафтних композицій на території школи.

Очікувані результати: благоустрій території гімназії. Проведення акції «Посади дерево. Весною та восени проводити акцію «Людини жива , доки її пам’ятають» (догляд за могилою Рідношкільників).

Проект «Комп’ютерна грамотність та Internetдля всіх»

Керівник проекту: вчитель інформатики, адміністрація школи.

Мета: оновити кабінет інформатики, зробити доступною мережу Internet для вільного користування учасниками освітнього процесу.

Очікувані результати: підключення швидкісної мережі Internet до шкільних кабінетів, організація курсів по освоєнню комп’ютерної техніки та набуття навичок користування мережею Internet та ІКТ .


Кiлькiсть переглядiв: 1744

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.